Terug

Algemene  voorwaarden

Executive Search

 

IT Skills, statutair gevestigd aan de Wethouder Sonneveldhof 5, 2645 BP Delfgauw, kantoorhoudende aan de Rotterdamseweg 183C, 2629 HD te Delft, KvK 27184562 

Artikel 1. Algemene bepalingen 

1.1  IT SKILLS B.V., hierna te noemen IT Skills, houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende het geven van adviezen over personele zaken en bemiddeling van personeel, één en ander in de ruimste zin van het woord.

1.2 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk door partijen overeengekomen te worden. Indien IT Skills schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende bepalingen van deze voorwaarden, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten van toekomstige overeenkomsten ontlenen.

Artikel 2. Opdrachtgever 

Onder de opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon welke aan IT Skills de opdracht heeft verstrekt.

Artikel 3. Kandidaat 

Onder de kandidaat wordt verstaan de natuurlijke persoon die uit eigen beweging meewerkt aan de activiteiten van IT Skills.

Artikel 4. Partijen 

Onder partijen wordt verstaan IT Skills en Opdrachtgever.

Artikel 5. Opdrachtbevestiging 

Voor aanvang van de opdracht dient een opdrachtbevestiging van de zijde van IT Skills mondeling of schriftelijk te zijn bevestigd door zowel de opdrachtgever alsook IT Skills.

De opdracht(bevestiging) dient de volgende zaken te bevatten:

  • datum opdracht(bevestiging);
  • naam opdrachtgever;
  • functie;
  • tariefstelling (zie art. 8, 9 & 10);
  • betalingsvoorwaarden (zie art. 11 & 12);
  • type opdracht (Executive Search, loopbaanbegeleiding of advieswerkzaamheden);
  • wijze van werven (bij Executive Search opdracht);
  • eventuele bijzonderheden

De overeenkomst met de opdrachtgever gaat in op de datum die vermeld staat op de opdrachtbevestiging.

Artikel 6. Bruto jaarinkomen 

Onder het bruto jaarinkomen wordt verstaan het bruto jaarsalaris, vermeerderd met alle financiële emolumenten, zoals vakantiegeld, een eventuele dertiende maand, kerstgratificaties, gegarandeerde bonussen en toeslagen.

Artikel 7. Uitvoering van de opdracht 

7.1 IT Skills zal de grootste zorgvuldigheid betrachten bij het uitvoeren van haar werkzaamheden.

7.2 Het is de opdrachtgever bekend dat IT Skills ter zake van persoonsgegevens van kandidaten op grond van de Wet Persoonsregistratie geheimhouding is opgelegd. Uit dien hoofde is opdrachtgever gehouden alle gegevens met betrekking tot de kandidaten, waarover hij de beschikking heeft gekregen, volstrekt geheim te houden en de betreffende bescheiden te vernietigen zonder daarvan een kopie te houden. Bij misbruik van vertrouwelijke gegevens betreffende kandidaten verbeurt opdrachtgever een ineens opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van Euro 25.000,–, onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever om alle schade die IT Skills door dit misbruik zou kunnen lijden te vergoeden.

Artikel 8. Tariefstelling ‘Executive Search’ 

De fee die IT Skills ontvangt bedraagt een vast percentage van het bruto jaarinkomen van de kandidaat. Overige kosten worden uitdrukkelijke vermeld in de opdrachtbevestiging.

Artikel 9. Omzetbelasting 

Alle bedragen welke de opdrachtgever ingevolge de opdracht en de daarop toepasselijke voorwaarden aan IT Skills verschuldigd is, zijn te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 10. Facturering bij Executive Search 

Bij aanvang van de opdracht kan een aanvangsbedrag in rekening worden gebracht, zulks in overleg met opdrachtgever. Dit bedrag is afhankelijk van het niveau van de functie en dient per omgaande betaald te worden.

In andere gevallen kan, indien dit is overeengekomen in de opdrachtbevestiging, na het voorstellen van een kandidaat 1/3 van de te verwachten fee in rekening worden gebracht, het restant bij aanname. Zodra een kandidaat is aangenomen, zal IT Skills in overleg met de opdrachtgever het definitieve jaarinkomen vaststellen dat zal worden herleid op basis van een volledige formatieplaats (FTE).De hoogte van de fee is vermeld in de opdrachtbevestiging.

Artikel 11. Betaling 

11.1 Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. Korting of compensatie, uit welke hoofde ook, is niet toegelaten.

11.2 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur, zal hij onder nauwkeurige opgave van de bezwaren daarvan, binnen een week na factuurdatum, schriftelijk melding bij IT Skills maken, bij gebreke waarvan de factuur niet meer betwist kan worden. Het maken van bezwaar schort de betalingsverplichting niet op.

11.3 Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf deze datum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Voorts is de opdrachtgever gehouden alle door IT Skills te maken buitengerechtelijke kosten tot het verkrijgen van betaling en/of schadevergoeding te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald overeenkomstig het incassotarief zoals jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van Euro 250,–.

Artikel 12. Annulering bij Executive Search 

Bij annulering van de opdracht, om welke reden dan ook, wordt 75% in rekening gebracht van de te verwachte fee, zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

Artikel 13. Exclusiviteit 

IT Skills voert de procedure uit op basis van exclusiviteit. Dit betekent dat alle kandidaten die zich op welke wijze dan ook spontaan voor deze procedure aanmelden, meegenomen worden in het selectieproces. Dit kan gaan om interne kandidaten of kandidaten die zich aandienen uit andere netwerken. IT Skills beschouwt deze kandidaten als een onverbrekelijk deel van de procedure en opdracht.

Artikel 14. ‘Geen-kostenregeling’ bij Executive Search 

IT Skills zal zich, nadat de opdracht is bevestigd, naar beste vermogen inspannen om een geschikte kandidaat te werven en selecteren. De opdrachtgever zal, naar beste vermogen, meewerken om IT Skills in de gelegenheid te stellen een geschikte kandidaat te werven en selecteren. Indien binnen de termijn van zes maanden genoemde inspanning door IT Skills of medewerking van opdrachtgever niet resulteert in het werven en selecteren van een geschikte kandidaat, worden er door IT Skills buiten de in de opdrachtbevestiging genoemde termijnen (“aanvang” en/of “voorstellen”) geen verdere kosten in rekening gebracht.

Artikel 15. ‘Kandidaten die behoren tot het netwerk van IT Skills’ 

Kandidaten die door IT Skills in een lopende procedure zijn voorgesteld aan de opdrachtgever en die, om welke reden dan ook, in eerste instantie niet tot een arbeidsovereenkomst zijn gekomen met opdrachtgever, blijven behoren tot het netwerk van IT Skills. Indien opdrachtgever én kandidaat, binnen een periode van één jaar, alsnog besluiten om een samenwerking aan te gaan door het afsluiten van een arbeidsovereenkomst, wordt door IT Skills aan de opdrachtgever alsnog de gebruikelijke fee in rekening gebracht.

Artikel 16. ‘Garantieregeling’ bij Executive Search 

Indien de gecontracteerde kandidaat binnen de overeengekomen periode doch ten hoogste binnen zes maanden na inwerkingtreding van de arbeidsovereenkomst wordt ontslagen en dat ontslag in overwegende mate zijn grondslag en rechtvaardiging vindt in gebleken ongeschiktheid voor de functie waarop de opdracht betrekking had, verplicht IT Skills zich de procedure kosteloos over te doen.

Artikel 17. ‘Aansprakelijkheid’ 

IT Skills kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door of na het in dienst nemen van de geselecteerde kandidaat. Aanname van de kandidaat door de opdrachtgever impliceert dat de opdrachtgever IT Skills vrijwaart ter zake van alle aansprakelijkheid.

Artikel 18. Faillissement opdrachtgever 

Indien gedurende de looptijd van de opdracht de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling geraakt, onder curatele wordt gesteld, dan wel anderszins onbekwaam geacht moet worden de bedrijfsvoering voort te zetten, is IT Skills gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang voor ontbonden te verklaren en dient opdrachtgever onverwijld alle informatie ter zake de opdracht aan IT Skills te retourneren.

Artikel 19. Toepasselijk recht; bevoegd rechter 

19.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlandse Recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen voor zover behorende tot de relatieve competentie van onderstaande rechter zullen in eerste instantie worden gebracht voor het Kantongerecht te ’s-Gravenhage.